رشته کاردانی تبلیغات

ارتباط تصویری                                                          اطلاعات آماری

عکاسی تبلیغاتی                                                         کابرد نرم افزارهای در تبلیغات

مبانی بازاریابی                                                            متون تخصصی تبلیغات

نظر سنجی                                                                 پیام نویسی در تبلیغات

طراحی وخوشنویسی حروف                                           طراحی

اصول و فنون تبلیغات                                                   چاپ و نشر

روابط عمومی و تبلیغات

رشته کاردانی پایگاه داده

شبکه های رایانه ای                                                         برنامه سازی شی گرا

اصول و مبانی امنیت پایگاه                                                اصول و طراحی پایگاه داده

ساختمان داده ها 1                                                           آشنایی باjson

سیستم مدیریت پایگاه داده                                               روش های پشتیبان و بازیابی پایگاه داده

رشته کاردانی روابط عمومی

رشته کاردانی امور فرهنگی

رشته کاردانی کسب و کار

پروژه کسب و کار                                                           قوانین و مقررات عمومی

مدیریت بازاریابی

رشته کاردانی حسابداری

رشته کاردانی بازاریابی

تجازت الکترونیک                                                        روانشناسی عمومی

مدیریت عمومی                                                         مبانی اقتصاد و کارآفرینی

اصول بازاریابی

رشته کاردانی امور اداری

رشته کاردانی معماری داخلی

انسان طبیعت معماری داخلی                                          طرح معماری رلوه

متره و برآورد                                                                مقدمات طراحی معماری داخلی

مقدمات طراحی معماری