قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که دارای نقص مدرک می باشند، موارد طبق فایل پیوست ذیل اعلام می گردد، خواهشمند است نسبت به رفع نقص مدرک اقدام و مدارک را به کارشناس رشته خود تحویل نمائید.

نواقص ورودی های 1397
نواقص ورودیهای 1399
کاردانی امور فرهنگی 1-97 کاردانی خبرنگاری 991
کارشناسی اسناد و مدارک  1-97 کاردانی عکاسی 991
کاردانی روابط عمومی 2-97 کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری 991
کارشناسی  تبلیغات 2-97 کاردانی تبلیغات991
نواقص ورودی های 1398
کاردانی روابط عمومی 991
کارشناسی امورفرهنگی 981 کارشناسی رسانه 991
کارشناسی تبلیغات 981 کارشناسی مدیریت کسب و کار 991
کاردانی مترجمی981 کارشناسی عکاسی تبلیغات 991
کاردانی امورفرهنگی 981  کارشناسی امورفرهنگی-ارزیابی و برنامه ریزی 991
کاردانی عکاسی 981  کاردانی معماری 991
کارشناسی مترجمی 981 کاردانی امورفرهنگی991
کاردانی تبلیغات981  کارشناسی مدیریت اسناد و مدارک 991
کاردانی معماری 981 کاردانی مترجمی 991
کارشناسی رسانه 981 کارشناسی مترجمی991
 کاردانی روابط عمومی981 کارشناسی مدیریت کسب و کار 992
کارشناسی عکاسی  مدوپوشاک 981 کارشناسی عکاسی تبلیغات 992
کارشناسی اسناد و مدارک 981 کارشناسی رسانه 992
کارشناسی مدیریت امورفرهنگی 982 کاردانی تبلیغات 992
کاردانی تبلیغات 982  کاردانی معماری 992
کاردانی امورفرهنگی 982 کارشناسی تبلیغات تجاری 992
تبلیغات تجاری 982 کاردانی روابط عمومی 992
کاردانی روابط عمومی 982 کاردانی خبرنگاری 992
کاردانی عکاسی 982
نواقص ورودیهای 1400
کاردانی معماری 982 کارشناسی اسناد و مدارک 4001
کارشناسی عکاسی  مدو پوشاک 982 کاردانی تبلیغات 4001
کارشناسی رسانه 982 کاردانی روابط عمومی 4001
نواقص ورودیهای 1401
کارشناسی روابط عمومی رسانه 4001
کادرانی روابط عمومی 4011 کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری 4001
کارشناسی مدیریت کسب و کار 4011 کارشناسی مدیریت کسب و کار 4001
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری 4011  کاردانی معماری 4001
کارشناسی روابط عمومی رسانه 4011 کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری 4002
کاردانی مدیریت کسب و کار 4011 کارشناسی مدیریت کسب و کار 4002
کاردانی مدیریت امور اداری 4011 کارشناسی روابط عمومی رسانه 4002
 کاردانی تبلیغات 4011 کاردانی مدیریت-امور اداری 4002
کاردانی روابط عمومی 4002
کاردانی معماری 4002
کارشناسی معماری 4002