قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که دارای نقص مدرک می باشند، موارد طبق فایل پیوست ذیل اعلام می گردد، خواهشمند است نسبت به رفع نقص مدرک اقدام و مدارک را به کارشناس رشته خود تحویل نمایند.

 

کارشناسی مدیریت امورفرهنگی 982 کاردانی تبلیغات 982
کاردانی امورفرهنگی 982 کاردانی معماری 982
تبلیغات تجاری 982 کارشناسی عکاسی تبلیغات و مدو پوشاک 982
کاردانی روابط عمومی 982 کارشناسی رسانه 982
کاردانی عکاسی 982 کارشناسی اسناد و مدارک 981
کارشناسی امورفرهنگی 981 کارشناسی مترجمی 981
کارشناسی تبلیغات 981 کاردانی تبلیغات981
کاردانی مترجمی981 کاردانی معماری 981
کاردانی امورفرهنگی 981 کارشناسی رسانه 981
کاردانی عکاسی 981 کاردانی2-97
 کاردانی روابط عمومی981 عکاسی تبلیغات و مدوپوشاک 981
کارشناسی 2-97 کارشناسی 1-97
کاردانی 1-97 کاردانی تبلیغات991
کاردانی خبرنگاری 991 کاردانی روابط عمومی 991
کاردانی عکاسی 991 کارشناسی رسانه 991
مدیریت تبلیغات تجاری 991 مدیریت کسب و کار 991

کارشناسی عکاسی تبلیغات 991

 کاردانی معماری 991

 امورفرهنگی-ارزیابی و برنامه ریزی 991

کاردانی تبلیغات 992

کاردانی خبرنگاری 992

کاردانی روابط عمومی 992

کارشناسی تبلیغات تجاری 992

نواقص کاردانی معماری 992

کاردانی امورفرهنگی991

 کارشناسی مدیریت اسناد و مدارک 991

کارشناسی مترجمی991

کاردانی مترجمی 991

کارشناسی رسانه 992

کارشناسی عکاسی تبلیغات 992

مدیریت کسب و کار 992

کاردانی تبلیغات 4001

کاردانی روابط عمومی 4001

کارشناسی روابط عمومی رسانه 4001

کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری 4001

کارشناسی مدیریت کسب و کار 4001