کارشناسی تبلیغات

برنامه ریزی بازاریابی                                                               تیزر تبلیغاتی

بودجه و برنامه ریزی تبلیغات                                                     هنر و رسانه

تصویربرداری                                                                         تحلیل محتوای پیام های ارتباطی

کاربرد نرم افزار فیلم سازی                                                        تفسیر آماری

هویت و برند                                                                        مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی جهانی                                                         اقدام پژوهی

فرهنگ و تبلیغات                                                                  نظام اقتصاد ایران

.شیوه اقناع و تبلیغ                                                               حقوق و قوانین بازاریابی

حقوق و قوانین تبلیغاتی                                                         رفتار شناسی بازاریابی

جامعه شناسی تبلیغات                                                          تحقیقات بازاریابی

تبلیغات اینترنتی                                                                   ارتباط با رسانه (پیش نیاز)

مدیریت تبلیغات                                                                  زبان تخصصی

مخاطب شناسی(پیش نیاز)                                                    اصول و فنون تبلیغات (پیش نیاز)

کارشناسی روابط عمومی

اصول خبر نویسی (پیش نیاز)                                               اقتصاد رسانه

افکار عمومی (پیش نیاز)                                                     مبانی ارتباط جمعی (پیش نیاز)

کارشناسی کسب و کار

آمار و کاربرد در کسب و کار                                                  تکنیکها و ابزارهای کارآفرینی

کارآفرینی (پیش نیاز)                                                         پروژه کسب و کار

شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی

کارشناسی امور فرهنگی

کارشناسی معماری داخلی

طراحی فضای داخلی ورزشی                                                   طراحی_فضای_داخلی_بهداشتی_و_درمانی_3

طرح معماری یک. و دو مشترک                                              نماد شناسی

معماری تزیینی معاصر(ایران و جهان)                                      تنظیم شرایط محیطی (پیش نیاز)

طراحی فضای داخلی تجاری و اداری                                      طراحی معماری

کارشناسی بافت فرسوده

انسان جامعه محیط پایدار                                                    عناصر و جزئیات ساختمانی 2

طراحی_معماری_2_(طراحی_خانه_مسکونی_پایدار)                    طرح نهایی (پیش نیاز)

شناخت و آسیب شناسی بافت فرسوده                                   مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری

مقاوم سازی بناهای ارزشمند در برابر زلزله                                طراحی واحد همسایگی در بافت فرسوده                                 مطالعه و شناخت بافت های تاریخی (پیش نیاز)